Graderío para la ULSZ

Graderío para la ULSZ

Concurso, 2.Premio. Rif, Hallein, Austria 2017